HG 237 / 08.02.2001 republicata

EMITENT:      GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008

———–
*) Republicatã în temeiul art. VI pct. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 321/2008  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouã numerotare.
Hotãrârea Guvernului nr. 237/2001  a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 22 februarie 2001 şi a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.185/2001  privind majorarea limitelor amenzilor contravenţionale prevãzute în unele acte normative din domeniul turismului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 6 decembrie 2001.

ART. 1
Se aprobã Normele cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Operatorii economici care deţin sau administreazã structuri de primire turistice – hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanţã, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unitãţi cu funcţie de cazare turisticã – au obligaţia sã respecte şi sã aplice integral prevederile prezentei hotãrâri.
ART. 3
(1) Sãvârşirea urmãtoarelor fapte constituie contravenţii, dacã, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni:
a) refuzul cazãrii turiştilor în cazul în care existã locuri de cazare disponibile;
b) neasigurarea ordinii, liniştii publice şi a bunelor moravuri în structurile de primire turistice;
c) neasigurarea securitãţii turiştilor şi a bunurilor acestora în structurile de primire turistice;
d) nerespectarea obligaţiei privind întocmirea fişei de anunţare a sosirii şi plecãrii şi completarea cãrţii de imobil, dupã caz;
e) transmiterea de cãtre personalul structurilor de primire turistice a unor informaţii cu privire la sejurul turiştilor, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt solicitate de ofiţerii sau subofiţerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
f) cazarea minorilor sub 14 ani care sunt neînsoţiţi de pãrinţi sau de reprezentanţii legali, cu excepţia celor aflaţi în drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi;
g) permiterea de cãtre personalul structurilor de primire turistice a vizitãrii unui turist fãrã a avea acordul acestuia;
h) permiterea de cãtre personalul structurilor de primire turistice a rãmânerii peste noapte a unui vizitator al turistului fãrã ca pentru acesta sã fie întocmitã fişa de anunţare a sosirii şi plecãrii sau fãrã a se completa cartea de imobil, dupã caz;
i) neinformarea de cãtre personalul structurilor de primire turistice a organelor de poliţie cu privire la apariţia unor persoane care au sãvârşit infracţiuni şi care au fost date în urmãrire, precum şi a altor persoane cunoscute ca traficanţi, turbulenţi, prostituate, proxeneţi etc.;
j) efectuarea unor controale în spaţiile de cazare a turiştilor în alte condiţii decât cele prevãzute de lege;
k) angajarea de cãtre deţinãtorii sau administratorii spaţiilor de cazare a unor persoane neinstruite.
(2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru faptele prevãzute la alin. (1) lit. d), e), g) şi h);
b) de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru faptele prevãzute la alin. (1) lit. a), b), c), f), i), j) şi k).
ART. 4
(1) Contravenţiile se constatã şi amenzile se aplicã de reprezentanţii împuterniciţi de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, precum şi de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie.
(2) În cazul repetãrii contravenţiilor sus-menţionate, împuterniciţii Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale pot retrage brevetul de turism al directorului şi/sau certificatul de clasificare a structurii de primire turistice respective.
ART. 5
Dispoziţiile art. 3 referitoare la contravenţii se completeazã cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 6
(1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 41/1996  pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi asigurarea securitãţii turiştilor în structurile de primire turistice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 13 februarie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ANEXĂ

NORME
cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor
în structuri de primire turistice

ART. 1
(1) Cazarea turiştilor se face la orice orã din zi şi din noapte, în ordinea sosirii şi în limita locurilor disponibile, ţinându-se seama cu prioritate de obligaţiile asumate anterior pe bazã de contracte şi rezervãri confirmate, cu informarea anticipatã asupra tarifului pentru o zi aferent spaţiului închiriat.
(2) Cazarea se face fãrã nicio discriminare cu privire la cetãţenie, naţionalitate, domiciliu, convingeri politice sau religioase.
(3) Administraţiile structurilor de primire turistice: hoteluri, moteluri, cabane, sate de vacanţã, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unitãţi cu funcţie de cazare turisticã au obligaţia sã asigure în incinta unitãţilor ordinea, liniştea publicã şi bunele moravuri, precum şi securitatea turiştilor şi a bunurilor ce le aparţin.
ART. 2
(1) Administratorii structurilor de primire turistice sunt obligaţi sã asigure înscrierea tuturor turiştilor în evidenţele operative, la sosirea acestora, şi completarea formularului “Fişa de anunţare a sosirii şi plecãrii”.
(2) Pensiunile turistice şi agroturistice sunt exceptate de la completarea acestui formular, urmând sã se utilizeze cãrţile de imobil.
(3) Fişele de anunţare a sosirii şi plecãrii sunt formulare înseriate şi înlocuiesc cãrţile de imobil. Datele pe care le conţine fiecare fişã sunt cele prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentele norme.
(4) Completarea fişelor se face de cãtre fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cetãţenii români sunt: buletinul/cartea de identitate şi paşaportul, carnetul de marinar sau licenţa de zbor; pentru cetãţenii strãini sunt: paşaportul, carnetul de identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenţa de zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii instituţiilor militare de învãţãmânt sunt: buletinul/cartea de identitate sau, dupã caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimaţia).
(5) Este interzisã cazarea oricãrei persoane care nu posedã act de identitate.
(6) Fişele de anunţare a sosirii şi plecãrii, completate şi semnate de turiştii cazaţi, se preiau, împreunã cu actele de identitate, de cãtre recepţioneri, care sunt obligaţi sã confrunte datele din fişe cu cele din actul de identitate, sã semneze fişele pentru confirmarea completãrii corecte a acestora şi sã restituie imediat actele de identitate turiştilor.
(7) Rãspunderea pentru completarea corectã a fişelor de anunţare a sosirii şi plecãrii revine recepţionerilor.
(8) Fişele de anunţare a sosirii şi plecãrii se întocmesc în douã exemplare, iar pentru evitarea utilizãrii indigoului, acestea sunt realizate din hârtie chimizatã.
(9) Originalele fişelor de anunţare a sosirii şi plecãrii, grupate în ordine alfabeticã, se pun zilnic la dispoziţie organelor de poliţie.
(10) Copiile de pe fişele de anunţare a sosirii şi plecãrii, grupate în acelaşi mod ca şi originalele, rãmân la structurile de primire turistice, cu termen de arhivare 5 ani.
(11) Obligaţia de a procura aceste formulare revine deţinãtorilor şi administratorilor structurilor de primire turistice.
(12) Tipãrirea se face contra cost, prin Regia Autonomã “Monitorul Oficial”, la tarife diferenţiate în funcţie de categoria de clasificare a structurii de primire turistice.
ART. 3
Modalitãţile de predare-preluare a fişelor de anunţare a sosirii şi plecãrii vor fi stabilite de comun acord de unitãţile de poliţie teritoriale şi de structurile de primire turistice.
ART. 4
(1) Cazarea minorilor în vârstã de pânã la 14 ani este permisã numai în cazurile în care aceştia sunt însoţiţi de pãrinţi sau de reprezentanţii legali.
(2) Se excepteazã de la aceastã regulã minorii aflaţi în drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi din partea organizatorilor acţiunilor respective.
ART. 5
(1) În scopul asigurãrii protecţiei turiştilor, personalului structurilor de primire turistice îi este interzis sã dea relaţii şi informaţii cu privire la sejurul turiştilor în aceste unitãţi, fãrã acordul acestora, cu excepţia datelor referitoare la legalitatea şederii acestora, solicitate de ofiţerii şi subofiţerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu atribuţii în acest scop.
(2) Vizitarea turiştilor în structurile de primire turistice este admisã cu condiţia ca vizitatorul sã anunţe recepţia. Lucrãtorii de la recepţie au obligaţia sã permitã vizita numai dupã obţinerea acordului turistului care urmeazã sã fie vizitat.
(3) Vizitatorul poate rãmâne peste noapte în camera turistului vizitat numai dupã anunţarea recepţiei, completarea fişei turiştilor şi înregistrarea în celelalte documente de evidenţã operativã, în vederea achitãrii contravalorii serviciilor prestate de structurile de primire turistice.
ART. 6
(1) Administraţiile structurilor de primire turistice rãspund de paza, siguranţa şi integritatea bunurilor turiştilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând mãsurile şi dotãrile necesare în acest scop.
(2) De asemenea, amenajeazã spaţii corespunzãtoare pentru asigurarea valorilor predate de turişti spre pãstrare la recepţie, luând totodatã şi mãsuri de afişare a unor anunţuri în acest sens.
ART. 7
(1) Personalul structurilor de primire turistice este obligat, în cadrul atribuţiilor de serviciu, sã ia mãsuri de prevenire a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale în incinta acestora.
(2) Administraţiile şi personalul de la recepţia structurilor de primire turistice de toate tipurile au obligaţia sã informeze organele de poliţie despre apariţia persoanelor care au sãvârşit infracţiuni şi care au fost date în urmãrire, precum şi a altor persoane cunoscute ca traficanţi, turbulenţi, prostituate, proxeneţi etc.
ART. 8
(1) În conformitate cu prevederile legale, spaţiul de cazare constituie reşedinţa temporarã a turistului şi în consecinţã acest spaţiu este inviolabil, cu excepţia situaţiilor care pun în pericol viaţa, integritatea şi bunurile turiştilor, precum şi baza materialã a structurilor de primire turistice.
(2) Controlul în spaţiul de cazare ocupat de turist este permis numai în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 9
Instruirea personalului structurilor de primire turistice în legãturã cu cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli se realizeazã de cãtre deţinãtorii sau administratorii unitãţilor respective.